Contract de ScolarizareNR. .........../..................

CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
în vederea obţinerii permisului de navigaţie
categoria ...


I. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L. reprezentată legal prin Maria Epuraș, având functia de Manager General, cu sediul in Str. Nucilor Nr. 10, Cumpana, jud. Constanta, telefon 0755072882, inmatriculata la Registrul Comertului din Constanta sub nr. J13/1566/14.07.2015, cod fiscal nr. 34771158, in calitate de prestator servicii, si numita in continuare Şcoala Şi

Dl./d-na. ..............................................................., fiul(fiica) lui ......................................... si al(a)………….…………..., nume anterior .................................., sexul ...................,
data nasterii, ziua ............., luna ............., anul .............., domiciliul: jud. ........................................, localitatea .................................................., str. ......................................., nr. .............., bloc ..........., sc. ......., Et……. apt. ......., sect. ......., act de identitate, seria ......., nr. ........................., eliberat de ….............................., la data de ........................, CNP ...................................................., ocupatia ............................., loc de munca ................................................., tel. mobil ....................................., e-mail ……………………………..…. denumit in continuare Cursant si sunt/nu sunt de acord ca datele mele personale sa fie procesate in scopuri statistice sau oricaror organe abilitate care solicita acest lucru conform legilor in vigoare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect şcolarizarea Cursantului in vederea obţinerii permisului de navigaţie categoria ..... Obiectivul cursului este de a transmite cunoştinţele  si a crea deprinderile necesare cursanţilor pentru manevra in siguranţa  ziua si noaptea a ambarcaţiunilor de agrement cu vele si motor.

III. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR
Şcoala va realiza pregătirea pe o durata de …..... zile pentru categoria ...,
începând cu data de .......................
Participant- persoane in vârsta de peste 16 ani, apte medical,
Locaţie- A) sala curs din Str. Nucilor No. 10, Cumpana Constanta
              B) ambarcaţiunea de agrement cu vele si motor SY “Lindor” 0187MM / Căpitănia Mamaia
Programul de curs: Manevra navei.

IV. PRETUL PRESTATIEI SI MODALITATI DE PLATA
Valoarea activităţii prestate este in valoare de ......... lei, convenita de ambele parţi, plătita integral la data înscrierii conform chitanţei nr……... Costurile includ eliberarea diplomei  de absolvire, nu includ însa eliberarea permisului categorie ...., permis pe care îl eliberează doar Căpitănia /ANR.
  
Suma reprezentând taxa de şcolarizare, se poate modifica o singura data pe parcursul şcolarizării, în condiţiile unor modificări esenţiale legate de creşterea cheltuielilor de şcolarizare, de întreţinere si modernizare a unităţii şcolare si în concordanta cu acestea.

V. OBLIGATIILE PĂRŢILOR
Şcoala se obligă:
a) Sa asigure pregătirea teoretica si practica conform planului cadru minimal prevăzut în Regulamentul de funcţionare al scolii, prin personal autorizat si cu baza materiala corespunzătoare;
b) Sa efectueze ore de instruire cu durata de 50 minute si 10 minute pauza. (se pot tine 2 ore comasate timp de 100 minute);
c) Ca in caz de defectare a iahtului sa reprogrameze orele neefectuate;
d) Ca instructorul sa consemneze după fiecare şedinţa durata acesteia in caietul cursantului;
e) Depunerea dosarului la secretariatul scolii se va face numai după promovarea testului de legislaţie maritimă.
f) Sa asigure buna desfăşurare a orelor de curs.
g) Sa programeze examenul practic dat împreuna cu reprezentanţi ANR (doar pentru Clasa C).

Cursantul se obliga:
a) Sa prezinte la data semnării contractului următoarele acte:
   - Cartea de Identitate in original si copie;
   - Adeverinta Medicala. (Eliberata de medicul de familie)
b) Sa achite contravaloarea prestaţiei anticipat (integral);
c) Sa achite penalităţi calculate pentru sumele neachitate in valoare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere.
d) Sa respecte integral programul de pregătire teoretica si practica si sa promoveze examenul final. Frecventa minima la cursuri este de minim 95% pentru a absolvi si a se înscrie la examenul de absolvire.
e) Sa se prezinte la cursuri in stare psiho-fizică buna;
f) Sa nu se prezinte sub influenta băuturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afectează calităţile psihomotorii;
g) Sa respecte Regulamentul de ordine interioara al scolii.
h) Sa anunţe amânarea orelor de practica cu cel puţin 24 de ore înaintea programării, in scris sau telefonic la şcoală;
i) Sa posede asupra sa actul de identitate si caietul cursantului atât la pregătirea teoretica cat si la cea practica.
j) Sa aibă o atitudine si un comportament corespunzător in raport cu personalul scolii.
k) Sa răspundă pentru pagubele materiale provocate din culpa si pentru abaterile disciplinare săvârşite.
l) Sa participe la activităţi extracuriculare.
m) Sa respecte normele de protecţia si securitatea muncii, normele de prevenire
si stingere a incendiilor, atât în cadrul scolii cat si pe iaht, unde efectuează
stagiul de pregătire practica.
n) Sa-si dea interesul la orele de curs si sa fie conştiincios si sa înveţe.
o) Să declare pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale sau afecţiuni medicale care conform legii si normelor in vigoare sa nu-i permită prezentarea la examen cu organele abilitate in vederea obţinerii categoriei pentru care a solicitat şcolarizarea.
p) In cazul in care i se vor pretinde bani sau obiecte, cursantul este obligat sa anunţe conducerea imediat. In caz contrar, şcoala nu este răspunzătoare pentru reclamaţiile făcute ulterior.
r) Să păstreze ordinea şi curăţenia la bordului iahtului.
s) să folosească echipamentul şi aparatura din dotarea iahtului numai cu aprobarea skipperului.
t) Să respecte regulile şi cerinţele SOLAS şi MARPOL.
u) Să nu introducă la bord alcool, droguri sau medicamente, substanţe interzise de lege, arme letale sau neletale, muniţii şi orice substanţe interzise de lege.


VI. CLAUZE SPECIALE
Neprezentarea cursantului la ore si neanunţarea cu 24 de ore înainte sau neprezentarea unui certificat medical atrage după sine pierderea orelor respective, fiind exmatriculat si suportând toate taxele aferente.

Absentarea de la cursuri atrage după sine anularea cursului, fară o notificare prealabila, indreptatind Şcoala sa considere prezentul contract încetat. Neprezentarea cursantului la ore ori neanunţarea cu 24 de ore înainte cu privire la o cauza obiectiva care duce la neprezentarea cursantului la ore sau neprezentarea unui certificat medical atrage după sine pierderea orelor respective, cursantul nefiind îndreptăţit sa participe la cursuri organizate pentru alte serii, acesta fiind totodată exmatriculat si suportând toate taxele aferente.

Prezenta la cursuri este obligatorie, in caz contrar cursantul nu va putea beneficia de diploma de absolvire.
La finalul cursului cursanţii vor susţine un examen de evaluare in urma căruia
se va stabili daca elevul va fi declarat promovat
Diploma de absolvire va fi acordata exclusiv celor care vor promova examenul final.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
In cazul nefinalizarii cursului conform programării din vina cursantului, situaţie in care suma de bani neutilizata nu se mai restituie.

In cazul in care se retrage de la cursuri, sa plătească o penalizare de 20% din costul total al scolii, chiar daca solicitarea de retragere a fost făcuta înaintea începerii pregătirii;

In cazul nefinalizarii cursului in termen de 6 luni de la data programării din vina cursantului .

Atunci când pe parcursul pregătirii lectorii, instructorii sau psihologul sesizează despre imposibilitatea continuării cursului întrucât cursantul nu demonstrează abilitatule necesare unui viitor conducător de iaht, situaţie in care se restituie 70% din suma neutilizata.

VIII. LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate de instanţele competente, acolo unde îsi are sediul S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a). Datele cu caracter personal prelucrate de Măria Ta Travel and Adventure SRL
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării de cursuri de navigatie de către  Măria Ta Travel and Adventure SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens,  Măria Ta Travel and Adventure SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

b). Persoanele vizate
Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către  Măria Ta Travel and Adventure SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de cursant.

c). Scopurile colectării datelor cu caracter personal
Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:
Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.; in vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

d).  Măria Ta Travel and Adventure SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți,(cu excepția partenerilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea cursurilor și/sau serviciilor de agrement sau călătoriilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

e). Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal
Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către  Măria Ta Travel and Adventure SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

f). Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat,  Măria Ta Travel and Adventure SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților sale, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care  Măria Ta Travel and Adventure SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către  Măria Ta Travel and Adventure SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne  Măria Ta Travel and Adventure SRL și/sau vor fi distruse.

g). Drepturile persoanelor vizate
În relația cu  Măria Ta Travel and Adventure SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care  Măria Ta Travel and Adventure SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv,  Măria Ta Travel and Adventure SRL poate:
fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

h). Exercitarea drepturilor dumneavoastră
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa  Măria Ta Travel and Adventure SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Cumpana, Str. Nucilor, nr. 10, jud. Constanta, România sau prin transmiterea unui e-mail către lindor@mariata.ro

i). Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării cursurilor sau serviciilor de agrement;
faptul că  Măria Ta Travel and Adventure SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre  Măria Ta Travel and Adventure SRL, puteti accesa site-ul www.mariata.ro sectiunea Harta Site > Despre > Politica de confidentialitate.

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

j). Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

k).. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

S-a încheiat prezentul contract intre părţi, astăzi 30.01.2019, la sediul S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L. in două(2) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L.                                            CURSANT


Trimiteți un comentariu