Contract de ScolarizareNR. .........../..................

CONTRACT DE ŞCOLARIZARE
în vederea obţinerii permisului de navigaţie
categoria ...


I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L. cu sediul in Str. Nucilor Nr. 10, Cumpana, jud. Constanta, telefon 0755072882, inmatriculata la Registrul Comertului din Constanta sub nr. J13/1566/14.07.2015, cod fiscal nr. 34771158, cont bancar IBAN RO31INGB0000999905147270 – deschis la ING Bank sucursala Constanța, str. Ștefan cel Mare, Autorizatie ANR clasa C nr. 16/ 20.09.2016 si clasa S nr. 17/ 12.08.2015 reprezentată legal prin Maria Epuraș, având functia de Manager General, în calitate de prestator servicii, și numita in continuare Şcoala 
Şi


Dl./d-na. ...............................................................,  nume anterior .................................., sexul ...................,data nasterii, ziua ............., luna ............., anul .............., domiciliul: jud. ........................................, localitatea .................................................., str. ......................................., nr. .............., bloc ..........., sc. ......., Et……. apt. ......., sect. ......., act de identitate, seria ......., nr. ........................., eliberat de ….............................., la data de ........................, CNP ...................................................., tel. mobil ....................................., e-mail ……………………………..…. denumit in continuare Cursant.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect şcolarizarea Cursantului in vederea obţinerii permisului de navigaţie categoria ..... Obiectivul cursului este de a transmite cunoştinţele  si a crea deprinderile necesare cursanţilor pentru manevra in siguranţa  ziua si noaptea a ambarcaţiunilor de agrement cu vele si motor.

III. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR
Şcoala va realiza pregătirea pe o durata de …..... zile pentru categoria ...,
începând cu data de .......................
Participant- persoane in vârsta de peste 16 ani, apte medical,

IV. PRETUL PRESTATIEI SI MODALITATI DE PLATA
Valoarea activităţii prestate este in valoare de ......... lei, convenita de ambele parţi, plătita integral la data înscrierii conform facturii nr……... Costurile includ eliberarea diplomei  de absolvire, nu includ însa eliberarea permisului categorie ...., permis pe care îl eliberează doar Căpitănia /ANR.
  
Platile se fac in general prin transfer bancar si numai exceptional cu plata numerar. Pt rezervare se efectueaza plata de minim 50% din valoare, si restul cu minim o saptamana inainte. În cazul nerealizării serviciului din motive obiective ale școlii, serviciul poate fi reprogramat la o dată ulterioară în termen de 6 luni cu acordul părților sau rambursarea minus taxele bancare. În cazul nerealizării serviciului din motive obiective ale Studentului, serviciul poate fi reprogramat la o dată ulterioară, în termen de 3 luni, cu acordul părților, suma nefiind rambursată. În cazul în care Studentul nu poate participa la instruire, acesta trebuie să facă o notificare cu cel puțin 3 zile înainte pentru reprogramare. Dacă Studentul renunță la curs cu o săptămână înainte, primește 50% minus comisioanele bancare și dacă renunță în ziua instruirii, nu primește rambursare. În cazul în care Școala nu poate presta serviciul, acesta este obligat să anunțe Cursantul în timp util și să reprogrameze prestarea serviciului sau restituirea integrală a banilor.

V. OBLIGATIILE PĂRŢILOR

Şcoala se obligă:

a) Sa asigure pregătirea teoretica si practica a Cursantului conform planului cadru prevăzut în Regulamentul de funcţionare al scolii, prin personal autorizat si cu baza materiala corespunzătoare.

b) Sa comunice Cursantului data de incepere a cursului, orarul si durata acestuia.

c) Sa asigure buna desfăşurare a orelor de curs.

d) Sa transmita Contractantului facturile privind serviciile de instruire.

e) Sa informeze Cursantul asupra oricaror probleme sau evenimente neprevazute intervenite in legatura cu serviciile de instruire.

f)  Şcoala isi rezerva dreptul de a amana efectuarea serviciului de instruire in urmatoarele conditii:  conditii meteo de natura sa puna in pericol bunurile sau viata persoanelor implicate, acolo unde este cazul; cazurile de forta majora. 

Cursantul se obliga:

a) Sa prezinte la data semnării contractului următoarul act:

                        - Cartea de Identitate in original si copie.

b) Sa achite contravaloarea prestaţiei anticipat (integral).

c) Sa achite penalităţi calculate pentru sumele neachitate in valoare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere.

d) Sa comunice Scolii orice modificare sau solicitare suplimentara privind participarea la cursuri. Notificarile si comunicarile intre parti se vor realiza in scris, prin scrisoare transmisa cu confirmare de primire sau prin email. In cazurile urgente, aceste comunicari pot fi telefonice, urmand a se primi ulterior o confirmare scrisa asupra continutului convorbirii telefonice.

e) Sa respecte integral programul de pregătire teoretica si practica si sa promoveze examenul final. Frecventa minima la cursuri este de minim 95% pentru a absolvi si a se înscrie la examenul de absolvire.

f) Sa se prezinte la cursuri in stare psiho-fizică buna.

g) Sa nu se prezinte sub influenta băuturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afectează calităţile psihomotorii.

h) Sa respecte indicatiile reprezentantului Scolii/ instructorului pe toata durata cursului, in caz contrar, PRESTATORUL fiind exonerat de orice raspundere cu privire la producerea de accidente care nu survin din culpa sa.

i) Sa ia la cunostinta, sa respecte integral Regulamentul de bord.

j) Sa anunţe amânarea orelor de practica cu cel puţin 24 de ore înaintea programării, in scris sau telefonic la şcoală.

k) Sa posede asupra sa actul de identitate si caietul cursantului atât la pregătirea teoretica cat si la cea practica.

l) Sa aibă o atitudine si un comportament corespunzător in raport cu personalul scolii.

m) Sa participe la activităţi extracuriculare.

n) Sa respecte normele de protecţia si securitatea muncii, normele de prevenire si stingere a incendiilor, atât în cadrul scolii cat si pe iaht, unde efectuează stagiul de pregătire practica.

o) Sa-si dea interesul la orele de curs si sa fie conştiincios si sa înveţe.

p) Să declare pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale sau afecţiuni medicale care conform legii si normelor in vigoare sa nu-i permită prezentarea la examen cu organele abilitate in vederea obţinerii categoriei pentru care a solicitat şcolarizarea.

r) In cazul in care i se vor pretinde bani sau obiecte, cursantul este obligat sa anunţe conducerea imediat. In caz contrar, şcoala nu este răspunzătoare pentru reclamaţiile făcute ulterior.

s) Să păstreze ordinea şi curăţenia la bordului iahtului.

t) să folosească echipamentul şi aparatura din dotarea iahtului numai cu aprobarea skipperului.

u) Să respecte regulile şi cerinţele SOLAS şi MARPOL.

v) Să nu introducă la bord alcool, droguri sau medicamente, substanţe interzise de lege, arme letale sau neletale, muniţii şi orice substanţe interzise de lege.

x) Sa răspundă pentru pagubele materiale provocate din culpa si pentru abaterile disciplinare săvârşite.

y) Sa achite, in cazul distrugerii sau avarierii bunurilor aflate la bordul ambarcatiunilor de practica sau care intra in componenta acestora, din culpa exclusivă a Cursantui, sumele nesuportate de asigurator privind reparatiile ambarcatiunii, bunurile distruse/avariate aflate la bordul ambarcatiunii  sau care intra in componenta acesteia, precum si costurile aferente imobilizarii ambarcatiunii avariate, in termen de 48 de ore de la momentul finalizarii dosarului de dauna de catre asigurator.


VI. CLAUZE SPECIALE

Neprezentarea cursantului la ore si neanunţarea cu 24 de ore înainte sau neprezentarea unui certificat medical atrage după sine pierderea orelor respective, fiind exmatriculat și suportând toate taxele aferente.

 Absentarea de la cursuri atrage după sine anularea cursului, fară o notificare prealabila, indreptatind Şcoala sa considere prezentul contract încetat. Neprezentarea cursantului la ore ori neanunţarea cu 24 de ore înainte cu privire la o cauza obiectiva care duce la neprezentarea cursantului la ore sau neprezentarea unui certificat medical atrage după sine pierderea orelor respective, cursantul nefiind îndreptăţit sa participe la cursuri organizate pentru alte serii, acesta fiind totodată exmatriculat si suportând toate taxele aferente.

Prezenta la cursuli este obligatorie, in caz contrar cursantul nu va putea beneficia de diploma de absolvire.

La finalul cursului cursantul va susţine un examen de evaluare in urma căruia se va stabili dacaă va fi declarat promovat. Diploma de absolvire va fi acordata exclusiv celui care va promova examenul final.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Rezilierea se poate face cu acordul ambelor părți.


VIII. LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate de instanţele competente, acolo unde îsi are sediul S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L.

 

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. “Informații confidențiale” înseamnă datele si/sau informațiile despre care Prestatorul ia la cunoștință si/sau la care are acces in timpul/ca efect al executării prezentului Contract, inclusiv părți, copii (inclusiv copii ale părților) si/sau derivate ale acestora- indiferent de modul in care ia la cunoștință (in scris, oral, etc.), indiferent de suportul in care sunt cuprinse si indiferent daca este specificat sau nu ca acestea sunt confidențiale – incluzând, fără limitare, date si informații care se refera direct sau indirect  la: i) relațiile comerciale si de afaceri, la partenerii si furnizorii Beneficiarului; ii) furnizori, politica de angajare si condițiile de munca, procedee operaționale, planuri si strategii de achiziții servicii si produse; iii) strategiile, politicile si procedurile Beneficiarului, regulamentul intern.

9.2. Prestatorul se obliga, ca pe toata durata Contractului si după încetarea acesteia, pe o perioada nelimitata, sa nu dezvăluie si sa nu transmită, sub nicio forma si prin niciun mijloc, către nicio terță parte Informațiile confidențiale, sa nu le vândă si/sau cedeze, sa nu le folosească in relația cu terțe părți, sa nu le utilizeze direct sau indirect in folosul său sau al unei terțe părți, sa folosească informațiile confidențiale doar in scopul îndeplinirii obligaților contractuale, sa protejeze si sa păstreze aceste informații ca strict confidențiale. Dezvăluirea de informații confidențiale se poate face doar cu aprobarea scrisa si prealabila a Beneficiarului. Prestatorul este de acord ca Informațiile confidențiale precum si toate produsele sau informațiile derivate acestora  aparțin  in întregime si in mod exclusiv Beneficiarului. La solicitarea  si in termenul prevăzut de Beneficiar precum si la încetarea raporturilor contractuale, oricare intervine prima, Prestatorul va returna Informațiile Confidențiale, indiferent de suportul pe care se afla acestea, sau  la cererea Beneficiarului le va distruge si va certifica in scris ca acestea au fost returnate sau distruse in totalitate, după caz. Prestatorul nu are niciun drept asupra Informațiilor Confidențiale, cu excepția dreptului de a  folosi aceste informații Confidențiale in scopul îndeplinirii obligaților.

9.3. Prestatorul  colectează si procesează datele personale clienților Societății in conformitate cu Regulamentul 679/2016- Confidențialitatea  datelor cu caracter personal. Prin urmare, aceștia urmăresc în permanenta asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protecția datelor trasate de Regulamentul 679/2016. 

In acest context datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, CNP, Bi/CI, domiciliu etc) ale clienților vor fi prelucrate strict in scopurile in care au fost colectate, contractual si legal.

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrării lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare  conform legislației in vigoare .

9.4. Prestatorul declara ca respecta drepturile pe care le au reprezentanții partenerilor săi în ceea ce privește datele cu caracter personal conform GDPR (accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul  de a se opune prelucrării, dreptul  la portabilitatea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor).             

9.5. Prestatorul aplica  in utilizarea datelor cu caracter personal masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

X. Forţă Majoră

10.1. Forta majora exonereaza de raspundere pe cel care o poate invoca in favoarea sa. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice celeilalte parti evenimentul considerat forta majora in termen de 5 zile de la aparitia acestuia si sa-i comunice in urmatoarele 10 zile dovezile prevazute de lege in acest sens.

10.2. Prin forta majora se inteleg acele evenimente prevazute de lege. Absolut imprevizibile si absolut insurmontabile, care impiedica una dintre parti sa-si indeplineasca corespunator obligatiile

S-a încheiat prezentul contract intre părţi, astăzi ...., la sediul S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L. in două(2) exemplare , cate unul pentru fiecare parte.S.C. Măria Ta Travel and Adventure S.R.L.                                            CURSANT


Trimiteți un comentariu